د پاڼې سر - 1

تصدیق

د پیټینټ سند

 • نور-سند-1
 • نور سند-۲
 • نور سند-۳
 • نور سند-۴
 • نور-سند-5
 • نور سند-۶
 • نور سند-۷
 • نور سند-۸
 • نور سند-۹
 • نور-سند-10
 • نور-سند-11

نور سندونه

 • تصدیق - 1
 • تصدیق - 2
 • تصدیق-3
 • تصدیق - 4
 • تصدیق - 5
 • تصدیق-6
 • تصدیق-۷
 • تصدیق-۸

GRS

 • GRS-1
 • GRS-2
 • GRS-3